SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych direktív.

Spoločensky zodpovedný podnik 3EC International a.... 05. 10. 2021

Spoločnosť 3EC International a.s. bola za ekonomické výsledky v roku 2020 vyhodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik.

Uplatňovanie požiadaviek MDR namiesto zodpovedajúc... 01. 06. 2021

Podľa článku 120 ods. 3 Nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR), pomôcka, ktorá je v triede I podľa smernice 93/42/EHS, pre ktorú bolo vyhlásenie o zhode...

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj