Zrušenie a pozastavenie certifikácie

Certifikačný orgán má právo pozastaviť, stiahnuť alebo zrušiť vystavený certifikát na základe obdržaných informácií a vlastných zistení, ktoré nie sú v súlade s akreditačnými a certifikačnými pravidlami.

Konkrétnym dôvodom na pozastavenie resp. odobratie certifikátu môže byť:

  • výsledok dozorného auditu,
  • neumožnenie výkonu dozorného auditu v zmluvne dohodnutom termíne,
  • neodstránenie závažných nezhôd zistených počas dozorného auditu, a to v lehote do 90 dní
  • neoznámenie významných zmien, ktoré nastali v systéme manažérstva klienta (za významnú zmenu sa považuje všetko, čo môže byť dôvodom na výkon mimoriadneho alebo následného auditu, prípadne zmeny vystaveného certifikátu, napr. zriadenie novej prevádzky, organizačnej zložky, zmeny v procese riadenia, zmena predmetu certifikácie, počtu zamestnancov a pod.)
  • zneužitie udeleného certifikátu, porušenie pravidiel používania certifikačných značiek 3EC resp. akreditačného loga,
  • zavádzajúce vyhlásenia certifikovaného klienta, týkajúce sa udelenej certifikácie,
  • vstup klienta do likvidácie, bude na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bude vyhlásený konkurz,
  • strata podnikateľského oprávnenia certifikovaného subjektu,
  • vlastná žiadosť klienta.

Ak certifikačný orgán rozhodne o pozastavení certifikátu, poskytne klientovi v rámci písomného upozornenia na vzniknutú situáciu konkrétnu lehotu na zjednanie nápravy (max. však 6 mesiacov). V prípade, že klient v určenej lehote odstráni skutočnosti, ktoré boli dôvodom na pozastavenie certifikátu, certifikačný orgán rozhodne o obnovení jeho platnosti formou písomného rozhodnutia, v opačnom prípade je 3EC International oprávnená prijať záverečné rozhodnutie týkajúce sa vzniknutého stavu, t.j. pristúpi k odobratiu certifikátu.

Pri závažnom porušení certifikačných resp. akreditačných pravidiel, ktoré certifikovaná organizácia i napriek písomnému upozorneniu naďalej porušuje, môže byť certifikát odobratý s okamžitou platnosťou, bez možnosti nápravy (napr. ak klient počas doby pozastavenia certifikátu tento používa a odvoláva sa naň a pod.).

 


Zoznam zrušených a pozastavených certifikátov


Pre overenie platnosti nami vydaných certifikátov, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: eva.rydlova@3ec.sk.