Certifikácia distribútorov podľa čl. 16 MDR

Poskytujeme certifikáciu systému riadenia kvality distribútora alebo dovozcu zdravotníckych pomôcok, ktorý 

a)    poskytuje informácie dodávaných výrobcom v súlade s oddielom 23 prílohy I MDR vrátane ich prekladu, a to v súvislosti so zdravotníckou pomôckou už uvedenou na trh, a ani ďalších informácií, ktoré sú potrebné na predaj zdravotníckej pomôcky v príslušnom členskom štáte;

b)    vykonáva zmeny na vonkajšom obale zdravotníckej pomôcky už uvedenej na trh vrátane zmeny veľkosti obalu, ak je prebalenie potrebné v záujme uvedenia zdravotníckej pomôcky na trh v príslušnom členskom štáte a ak sa vykonáva za takých podmienok, že to nemôže ovplyvniť pôvodný stav zdravotníckej pomôcky.

Certifikáciu systému riadenia kvality distribútora alebo dovozcu zdravotníckych pomôcok poskytujeme pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené v rozsahu našej notifikácie pre MDR v databáze NANDO.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti certifikácie systému riadenia kvality distribútora alebo dovozcu zdravotníckych pomôcok podľa MDR Vás prosíme o zaslanie vyplneného súboru "Žiadosť o certifikáciu systému riadenia kvality dovozcu / distribútora" a jeho prílohy na e-mailovú adresu info@3ec.sk. Všeobecné a obchodné podmienky sú k nahliadnutiu na tomto linku.

Energetický audit

Poskytujeme vypracovanie energetického auditu v zmysle požiadaviek Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veľké podniky s viac ako 250 zamestnancami, ktorých ročný obrat presahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov EUR sú povinné do 05. decembra 2015 vypracovať tento energetický audit.

Veľké podniky musia energetický audit realizovať každé štyri roky alebo ho vypracovať v rámci certifikovaného systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 alebo systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018. Spoločnosť s certifikovaným systémom manažérstva má počas doby trvania certifikácie povinnosť vypracovať energetický audit iba raz.

Meranie energií

Meranie energií je systematický postup na získanie dostatočného množstva informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Viac o nami ponúkaných službách v oblasti merania energií sa dozviete v tejto prezentácii: Ultrazvuk v prediktívnej údržbe.


O tom, že naši audítori sú spôsobilí vykonávať meranie energií svedčia nasledovné osvedčenia:


Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.