Zverejnenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania

Spoločnosť 3EC International a.s., ako prijímateľ NFP z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja týmto, v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania pre realizáciu projektu: "Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.".

Archív