Renotifikácia podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2013

Naša spoločnosť úspešne absolvovala renotifikáciu na Smernicu Rady č. 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach v platnom znení podľa požiadaviek uvedených vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 920/2013 z 24. septembra 2013 o autorizácii notifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach ako aj renotifikáciu na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro v platnom znení.

Aktuálne platné rozhodnutie o autorizácii pre našu spoločnosť je spoločne s rozsahom autorizácie dostupné na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Notifikácia našej spoločnosti podľa vyššie uvedeného rozhodnutia o autorizácii je spoločne s rozsahom notifikácie dostupná na webovom sídle Európskej komisie v databáze

Archív