Platnosť IVDD certifikátov vydaných od 25. mája 2017

Vážení klienti,

vzhľadom na narastajúci počet otázok týkajúcich sa platnosti (aktuálne expirujúcich) certifikátov vydaných notifikovanými osobami v súlade so Smernicou 98/79/ES od 25. mája 2017, si vás touto cestou dovoľujeme informovať, že podľa ustanovenia článku 110 ods. 2, druhá veta konsolidovaného znenia (dátum: 20.03.2023) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ, sa certifikáty vydané notifikovanými osobami v súlade so smernicou 98/79/ES od 25. mája 2017 stávajú neplatnými najneskôr 27. mája 2025

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že sa v tejto súvislosti pripravuje zmena regulačného rámca (dostupná tu: EUR-Lex - 52024PC0043 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Archív