Certifikácia systému manažérstva proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001:2016

Dňa 13.08.2018 bola spoločnosti 3EC International a.s. udelená akreditácia a vydané osvedčenie, na základe ktorého môže naša spoločnosť vykonávať certifikáciu systému manažérstva proti úplatkárstvu. 

Rozsah akreditácie pre jednotlivé oblasti priemyslu nájdete v nasledujúcom dokumente – Príloha k osvedčeniu

Podľa zákona č. 106/2018 Z. z. je zavedenie certifikovaného systému ABMS (anti bribery management system) povinné pre všetkých prevádzkovateľov STK, EK a kontroly originality. Podľa § 170 bod (18) Oprávnené osoby technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné zaviesť certifikovaný systém manažérstva proti úplatkárstvu certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou, najneskôr do 20. mája 2021. Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu do 20. mája 2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty. Pre viac informácii neváhajte kontaktovať našu kanceláriu.

Archív